ANBI

ANBI

Stichting dierenopvang ´t Heerveld is een ANBI instelling. Een ANBI instelling is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Het RSIN nummer van ´t Heerveld is 8084.46.551.

Voor onze donateurs is het prettig te weten dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting!

De (gewone) ANBI- status heeft voor u de volgende fiscale voordelen:

- Giften van een particulier aan een ANBI zijn voor die particulier onder voorwaarden voor de inkomstenbelasting aftrekbaar. Meer informatie hierover vindt u op de website van de belastingdienst.

- Giften van een vennootschap aan een ANBI zijn binnen de daarvoor geldende regels aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting.

- Een ANBI hoeft geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt, voor zover aan de verkrijging niet een opdracht is verbonden, welke aan de verkrijging het karakter ontneemt van te zijn geschied in het algemeen belang; de Successiewet gebruikt niet de term ANBI, maar instelling als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Informatie op internet Sinds 1 januari 2014 bepaalt de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR art. 5b) dat de ANBI haar gegevens via internet openbaar maakt. Tevens is de uitvoeringsregeling van de AWR met ingang van 1 januari 2014 gewijzigd. Uiterlijk vanaf 1 januari 2014 moeten op internet staan: de naam van de instelling, het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN), contactgegevens (dit mag een postbus zijn, voor een kleine ANBI kan een vestigingsadres of een telefoonnummer bezwaarlijk zijn), de doelstelling, een (beknopt) beleidsplan, de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid, een (beknopt) verslag van de uitgeoefende activiteiten en een financiële verantwoording.